షిర‌క‌వా గో-జ‌పాన్‌

ఓయా-గ్రీస్‌

గోర్డెస్‌-ఫ్రాన్స్‌

గిథూర్న్‌-నెద‌ర్లాండ్‌

చిర‌పుంజి- ఇండియా