అహ నా పెళ్ళంట  నవంబర్ 17- జీ5

ఐరావతం  నవంబర్ 17- డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్

సర్దార్  నవంబర్ 18- ఆహా

గాడ్ ఫాదర్  నవంబర్ 19- నెట్ ఫ్లిక్స్

ప్రిన్స్  నవంబర్ 25- డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్