శాకినీ డాకినీ  సెప్టెంబర్ 16

ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి  సెప్టెంబర్ 16

నేను మీకు బాగా కావాల్సినవాడిని  సెప్టెంబర్ 16

అం అః  సెప్టెంబర్ 16

సకల గుణాభిరామ  సెప్టెంబర్ 16

నేను c/o నువ్వు  సెప్టెంబర్ 16

కె 3 సెప్టెంబర్ 16

ముత్తు  సెప్టెంబర్ 17