తిరు- ఆగస్టు 18

తీస్‌ మార్‌ ఖాన్‌- ఆగస్టు 19

వాంటెడ్‌ పండుగాడ్‌- ఆగస్టు 19

అం.. అః- ఆగస్టు 19

మాటరాని మౌనమిది  ఆగస్టు 19