విక్రాంత్ రోణ

లైగర్ 

బ్రహ్మాస్త్ర

లాల్ సింగ్ చడ్డా

పొన్నియన్ సెల్వన్

ఏజెంట్

సీతా రామం

హరిహర వీరమల్లు

ఆదిపురుష్

ఆర్ సి 15