కాంతారా  ఐఎండిబి రేటింగ్ :9.5

ఛార్లీ 777 ఐఎండిబి రేటింగ్ :9.5

డూళ్లు  ఐఎండిబి రేటింగ్ : 8.8

గురు శిష్య  ఐఎండిబి రేటింగ్: 8.6

కెజిఎఫ్  ఐఎండిబి రేటింగ్: 8.4

ఓల్డ్ మాంక్  ఐఎండిబి రేటింగ్ :8.4

జేమ్స్  ఐఎండిబి రేటింగ్ :7.6