గౌతమ్  అదానీ     రూ. 10.94 లక్షల కోట్లు

ముకేశ్ అంబానీ రూ.7.94 లక్షల కోట్లు

సైరస్ పూనావాలా రూ. 2.05 లక్షల కోట్లు

శివనాడార్ రూ. 1.85 లక్షల కోట్లు

రాధాకిషన్ దమానీ రూ. 1.75 లక్షల కోట్లు

వినోద్ శాంతిలాల్ అదానీ రూ. 1.69 లక్షల కోట్లు

ఎస్ పీ హిందుజా రూ 1.65 లక్షల కోట్లు

లక్ష్మీ మిత్తల్  రూ. 1.51 లక్షల కోట్లు

దిలీప్ సంఘ్వి రూ. 1.33 లక్షల కోట్లు

ఉదయ్ కోటక్ రూ .1.19 లక్షల కోట్లు