2జి స్కామ్

టెల్గి స్కామ్

సత్యం స్కామ్

ఐపీల్ స్కామ్

హర్షద్ మెహతా స్కామ్

బోఫోర్స్ స్కామ్

కొబ్లర్ స్కామ్

ఫోడర్ స్కామ్

హవాలా స్కామ్

కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ స్కామ్