చంద్రబోస్  ఒక్కో పాటకు 3లక్షలు

రామజోగయ్య శాస్త్రి ఒక్కో పాటకు 2- 3 లక్షలు 

అనంత శ్రీరామ్ ఒక్కో పాటకు 1.5- 3 లక్షలు

భాస్కరభట్ల ఒక్కో పాటకు. 1-2లక్షలు

శ్రీమణి ఒక్కో పాటకు 1  లక్ష

కృష్ణ చైతన్య ఒక్కో [పాటకు 50 వేలు