సోనూసూద్ రూ. 3 కోట్లు

ప్రకాష్ రాజ్ రూ. 2 కోట్లు

జగపతి బాబు రూ. 2 కోట్లు

శ్రీకాంత్  రూ. కోటి

సంపత్ రాజ్ రూ .40 లక్షలు

రావు రమేష్  రూ. 80 లక్షలు

ఆది పినిశెట్టి  రూ. 30 లక్షలు