లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్  నవంబర్ 4

ఉర్వశివో రాక్షసివో  నవంబర్ 4

బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్  నవంబర్ 4

జెట్టి  నవంబర్ 4

మిల్లీ  నవంబర్ 4

తగ్గేదే లే  నవంబర్ 4

బనారస్  నవంబర్ 4