బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ హైర్  అక్టోబర్ 14

గీత  అక్టోబర్ 14

క్రేజీ ఫెలో  అక్టోబర్ 14

నిన్నే పెళ్లాడతా  అక్టోబర్ 14

నా వెంటపడుతున్న చిన్నవాడెవడమ్మా  అక్టోబర్ 14

రారాజు  అక్టోబర్ 14

కాంతార అక్టోబర్ 15