కెప్టెన్  సెప్టెంబర్ 8

బ్రహ్మాస్త్ర  సెప్టెంబర్ 9

ఒకే ఒక జీవితం  సెప్టెంబర్ 9

కొత్త కొత్తగా  సెప్టెంబర్ 9

రహస్య  సెప్టెంబర్ 9

శ్రీ రంగాపురం  సెప్టెంబర్ 9