పాతు తాల ఏప్రిల్ 27 అమెజాన్

సిటాడెల్  ఏప్రిల్ 28 అమెజాన్

జల్లికట్టు  ఏప్రిల్ 26 ఆహా 

సేవ్ ది టైగర్స్  ఏప్రిల్ 27 డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్

వేద్  ఏప్రిల్ 28 డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్

వ్యవస్థ ఏప్రిల్ 28 జీ5

యు టర్న్ ఏప్రిల్ 28 జీ 5

తురముఖం  ఏప్రిల్ 28 సోనీ లివ్