చిరంజీవి  గాడ్ ఫాదర్, ఆచార్య 

నాగార్జున  ఆఫీసర్, గగనం, షిరిడీ సాయి బాబా, రాజుగారి గది 2

బాల కృష్ణ  అఖండ

వెంకటేష్  ఈనాడు

కమల్ హాసన్  విక్రమ్

కార్తీ  ఖైదీ