సౌందర్య  ఆప్తమిత్ర

జ్యోతిక  చంద్రముఖి

శోభన  మణిచిత్రతజు

విద్యా బాలన్  బుల్ భులాయా

సంధ్య  ఆప్త రక్షక

రిచా గంగోపాధ్యాయ  నాగవల్లి

కాజల్  చంద్రముఖి 2