దివ్య భారతి  19 ఏళ్లు

ప్రత్యూష  20 ఏళ్లు

ఆర్తీ అగర్వాల్  31 ఏళ్లు

సౌందర్య  31 ఏళ్లు

ఉదయ్ కిరణ్  33 ఏళ్లు

తారకరత్న  39 ఏళ్లు

చక్రి  40 ఏళ్లు

సావిత్రి   45 ఏళ్లు

వేణు మాధవ్  49 ఏళ్లు

శ్రీహరి   49 ఏళ్లు