1.

సెంబీ ఫిబ్రవరి 3 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్

వాల్తేరు వీరయ్య ఫిబ్రవరి 10 నెట్ ఫ్లిక్స్

వీరసింహా రెడ్డి ఫిబ్రవరి రెండో వారం  డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్

వారసుడు ఫిబ్రవరి 10 అమెజాన్ ప్రైమ్

తెగింపు ఫిబ్రవరి 10 జీ5

హంట్ ఫిబ్రవరి 10 అమెజాన్ ప్రైమ్