సర్దార్  అక్టోబర్ 21

జిన్నా  అక్టోబర్ 21

ప్రిన్స్  అక్టోబర్ 21

ఓరి దేవుడా  అక్టోబర్ 21

రామ్ సేతు  అక్టోబర్ 25