ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్   జనవరి 26

మిరపకాయ్  జనవరి 26

టైటానిక్    ఫిబ్రవరి 10

తొలిప్రేమ  ఫిబ్రవరి 14

సింహాద్రి  మే 20

దేశముదురు  ఏప్రిల్ 7

ఖడ్గం   ఆగస్టు 15