కరోనా పేపర్స్  ఏప్రిల్ 6

రావణాసుర  ఏప్రిల్ 7

మీటర్  ఏప్రిల్ 7

గుమ్రాహ్  ఏప్రిల్ 7

ఆగస్టు 16 1947 ఏప్రిల్ 7

కొలంబి  ఏప్రిల్ 7