యూ టర్న్  మరొక్కసారి చూడు

అజ్ఞాతవాసి  బయటికి వచ్చి చూస్తే

అజ్ఞాతవాసి గాలి వాలుగా

గ్యాంగ్ లీడర్  గ్యాంగు లీడర్ వచ్చాడు పదండోయ్

జెర్సీ  అదేంటో గానీ ఉన్నపాటుగా

క్రాక్  భలేగా తగిలావే బంగారం

ఓరి దేవుడా  గుండెల్లోనా