సీతా రామం  ఆగస్టు 5

బింబిసార  ఆగస్టు 5

లాల్ సింగ్ చద్దా  ఆగస్టు 11

కార్తికేయ 2 ఆగస్టు 12

మాచర్ల నియోజక వర్గం  ఆగస్టు 12

స్వాతి ముత్యం  ఆగస్టు 13

లైగర్  ఆగస్టు 25