రజినీ కాంత్  48 సినిమాలు రీమేక్ చేశాడు

చిరంజీవి 30 రీమేక్స్ 

వెంకటేష్  26 రీమేక్స్ 

కమల్ హాసన్  25 రీమేక్స్ 

విజయ్  14 రీమేక్స్ 

బాలకృష్ణ  12 రీమేక్స్ 

పవన్ కళ్యాణ్  12 రీమేక్స్