కర్మ  అడివి శేష్

విశ్వక్ సేన్  ఫలక్ నామా దాస్

రిషబ్ శెట్టి  కాంతార

మాధవన్  రాకేట్రీ

పవన్ కళ్యాణ్  జానీ

రక్షిత్ శెట్టి  ఉలిదవరు కందంతే

ధనుష్  పా.. పాండీ