సోనీ లివ్  కోబ్రా  సెప్టెంబర్ 28

నెట్ ఫ్లిక్స్  బ్లాన్డీ (సెప్టెంబర్ 28)

నెట్ ఫ్లిక్స్  ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి(సెప్టెంబర్ 30)

జీ5 బులెట్ ట్రైన్(సెప్టెంబర్ 29)

జీ5 కెప్టెన్ (సెప్టెంబర్ 30)

అమెజాన్ ప్రైమ్  777 ఛార్లీ (సెప్టెంబర్ 30)

డిస్నీ+ హాట్ స్టార్  హొకస్ పోకస్ 2(సెప్టెంబర్ 30)

డిస్నీ+ హాట్ స్టార్ కర్మ యుద్ద్ (సెప్టెంబర్ 30)