స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (1806)

ది రామ ప్ర‌సాద గోయెంకా గ్రూప్ (1820)

జెస్సాప్ & కంపెనీ (1788)

హుగ్లీ కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ (1819)

ఫోర్బ్స్ & కంపెనీ (1767)

కాక్స్ & కింగ్స్ (1758)

ది వాడియా గ్రూప్ (1736)