లిచిన్ స్టెయిన్

మొనాకో

ఆండొర్రా

శాన్ మారినో

వాటిక‌న్ సిటి