డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ అలోన్

డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ గుల్మెహర్

డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ మండలోరియన్ 

జీ 5 ది గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ 

జీ 5 తాజ్ 

నెట్ ఫ్లిక్స్  ఇరట్ట 

నెట్ ఫ్లిక్స్  తలైకూతల్

నెట్ ఫ్లిక్స్  బుట్టబొమ్మ 

ఆహా  ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 2