డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్  యాంగర్ టేల్స్  మార్చి 9

 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్  బౌడి క్యాంటీన్ మార్చి 10

 డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్  బొమ్మై నాగి మార్చి 10

నెట్ ఫ్లిక్స్  రానా నాయుడు  మార్చి 10

నెట్ ఫ్లిక్స్  ది గ్లోరీ  మార్చి 10

నెట్ ఫ్లిక్స్  రేఖ  మార్చి 10

సోనీ  లివ్  క్రిస్టీ   మార్చి 10