లాల్ సింగ్ చద్దా  ఆగస్టు 11

రక్షా బంధన్  ఆగస్టు 11

మాచర్ల నియోజక వర్గం  ఆగస్టు 12

గాలివాన 2  ఆగస్టు 12

వీరుమాన్  ఆగస్టు 12