కోబ్రా  ఆగస్టు 31

రంగ రంగ వైభవంగా  సెప్టెంబర్ 2

ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో  సెప్టెంబర్ 2

ఆకాశ వీధుల్లో  సెప్టెంబర్ 2

బుజ్జీ ఇలారా సెప్టెంబర్ 2

డై హార్డ్ ఫ్యాన్  సెప్టెంబర్ 2