బింబిసారా అక్టోబర్ 21 (జీ 5)

కపట నాటక సూత్రధారి  అక్టోబర్ 21( ఆహా)

లైగర్  అక్టోబర్ 21(హిందీ)

కవి సామ్రాట్  అక్టోబర్ 22(ఆహా)

కృష్ణ వ్రింద విహారి అక్టోబర్ 23( నెట్ ప్లిక్స్ )

స్వాతి ముత్యం  అక్టోబర్ 24(ఆహా)