రూప్‌ఖండ్‌- ఉత్త‌రాఖండ్‌

పితౌరియా విలేజ్‌- ఝార్ఖండ్‌

 కుల్‌ధారా విలేజ్ - రాజ‌స్థాన్‌

గంధర్వపురి విలేజ్‌- మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌ 

భంగర్ కోట - రాజ‌స్థాన్‌