గ్రేట్ జింబాబ్యే వాల్స్

హాద్రియ‌న్ వాల్స్ 

సక్సాయుమాన్, పెరూ

వాల్స్ ఆఫ్ బాబిలోన్‌

వెస్ట్ర‌న్ వాల్‌, జెరూస‌లేం