దసరా

పాతు తలా 

భోళా 

హోయిసాలా

విడుదలై 

కన్నే నంబాతే