దివ్య భారతి  17 ఏళ్లు

హీరోయిన్ లక్ష్మీ  17 ఏళ్లు

మల్లికా శెరావత్  23 ఏళ్లు

అదితి రావు హైదరీ  21 ఏళ్లు

షాలిని  21 ఏళ్లు

జెనీలియా  21 ఏళ్లు

నజ్రియా నజీమ్  20 ఏళ్లు

రాధికా ఆప్టే  23 ఏళ్లు

శ్రీదేవి  21 ఏళ్లు