రమ్య కృష్ణ రోజుకి రెమ్యునరేషన్ 2 లక్షలు.

నదియా రెమ్యునరేషన్ రోజుకు 2 లక్షలు

జయ సుధ రోజుకు లక్ష రూపాయలు

రోహిణి రెమ్యూనరేషన్ 50-60 వేలు

రేవతి రోజుకు సుమారు 2లక్షలు

మధుబాల  రెమ్యునరేషన్ రోజుకు 75 వేలు

రాశి రోజుకు రూ.75 వేలు