హోళీ  ఇండియా

పిండి పండుగ  గ్రీస్ 

బురద పండగ(మడ్ ) దక్షిణ కొరియా 

రెడ్ వైన్ పండుగ  స్పానిష్ 

వాటర్  పండుగ  జర్మనీ