నువ్వే కావాలి

నువ్వు నాకు నచ్చావ్

నువ్వే నువ్వే

మనసంతా నువ్వే

నువు లేక నేను లేను

నువ్వు నేను

నీకు నేను నాకు నువ్వు

నువ్వు వస్తావని

నువ్వు నేను ప్రేమ

నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా

నువ్విలా

పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం

నా నువ్వే

నువ్వా నేనా