కలుషిత నీరును త్రాగరాదు.

పానీపూరి లాంటి ఫుడ్ ను తీసుకోరాదు.

కాచి, చలార్చిన నీరును తాగాలి.

పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

గర్భిణీ స్త్రీలు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. హాస్పిటల్ దగ్గర్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.

తప్పనిసరిగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి.