ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి  థియేటర్ లో

కబ్జా  థియేటర్ లో

సార్  నెట్ ఫ్లిక్స్ 

ది మెజిషియన్స్ ఎలిఫెంట్  నెట్ ఫ్లిక్స్ 

సత్తిగాని  రెండెకరాలు  ఆహా 

రైటర్ పద్మభూషణ్  జీ 5