శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి = టెంపుల్  తిరుమల

శ్రీ కాళహస్తీశ్వర టెంపుల్  శ్రీకాళహస్తి

శ్రీ కనకదుర్గ టెంపుల్  విజయవాడ

శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్  మంగళగిరి

శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్  శ్రీశైలం

శ్రీ యాగంటి ఉమా మహేశ్వర స్వామి టెంపుల్  యాగంటి

లేపాక్షి వీరభధ్ర స్వామి టెంపుల్  లేపాక్షి