కమల్ హాసన్ - శృతి హాసన్

ప్రియ దర్శన్- కళ్యాణి ప్రియదర్శన్

అగత్యన్ - విజయలక్ష్మీ అగత్యన్

అర్జున్- ఐశ్వర్య అర్జున్

శంకర్ - అదితి శంకర్