తానా లాట్ టెంపుల్

ప్రంబ‌న్ ఆల‌యం

ప‌శుప‌తినాథ్ దేవాల‌యం

ప‌తిర‌కాళి అమ్మాన్ ఆల‌యం

హింగ్లాజ్‌మాత ఆల‌యం

ఢాకేశ్వ‌రి ఆల‌యం

అంగ్కోర్‌వాట్ దేవాల‌యం