భార్గవ రాముడు  1987

ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్  1988

వంశానికొక్కడు  1996

పెద్దన్నయ్య  1997

సమరసింహా రెడ్డి  1999

నరసింహ నాయుడు  2001

లక్ష్మీ నరసింహా  2001

జై సింహ  2018